Nota prawna

Właścicielem strony internetowej www.mainpartners.eu jest Main Partners Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie 01-632, ul. Bieniewicka 26

Prawa autorskie

Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej w tym: treść strony, nazwy, logo, znaki itp., o ile nie uregulowano inaczej, są znakami towarowymi i handlowymi i podlegają ochronie prawnej. Bezprawne lub niewłaściwe użycie tych informacji lub elementów znajdujących się na stronie jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie.

Jeśli nie stwierdzono inaczej, zakazuje się kopiowania, modyfikowania, publikowania, dystrybuowania, wyświetlania, itp., przy użyciu środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, treści niniejszej strony bez wyraźnej zgody właścicieli, którym przysługują prawa autorskie do danych treści. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zakaz przesyłania treści niezgodnych z prawem

Zakazane jest przekazywanie za pośrednictwem strony treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady etykiety.