Regulamin Programu Bonusów od Main Partners

Terms and Conditions of the Bonus Program by MAIN PARTNERS

Syarat dan Ketentuan Program Bonus oleh MITRA UTAMA

ბონუს პროგრამის წესები და პირობები MAIN PARTNERS -ის მიერ

Jak działa ten program?

Poleć Klienta który skorzysta z usługi „Private lawyer”* i zgarnij nagrodę!

Za każdą osobę którą z Twojego polecenia podpisze umowę z Main Partners w usłudze „Private lawyer” otrzymasz progresywny bonus.

 • 1 do 5 poleceń -> 100 zł/osobę
 • 6-10 poleceń -> 150 zł/osobę
 • Powyżej 10 poleceń -> 200 zł/osobę

PAMIETAJ ŻE ABY OTRZYMAĆ BONUS MUSI DOJŚĆ DO ZAWARCIA UMOWY*

Dla przykładu:

 • Przyprowadzisz 5 osób -> otrzymasz 500 PLN
 • Przyprowadzisz 8 osób -> otrzymasz już ZAWROTNE 1200 PLN
 • Przyprowadzisz 20 osób -> otrzymasz NIESAMOWITE 4000 PLN

* Usługa „Private lawyer” – usługa indywidualnej obsługi w procesie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
* Okres rozliczeniowy jest równoznaczny z miesiącem kalendarzowym.
* Uczestnicząc w programie bonusów za polecenie klienta, wyrażasz pełną zgodę na warunki regulaminu.

Regulamin programu bonusów od MAIN PARTNERS

§1. Cel programu:

Stworzenie silnej sieci ambasadorów marki poprzez system bonusów za polecenie klienta, motywujący pracowników do aktywnej promocji i budowania lojalności wśród potencjalnych klientów działu TRC.

§ 2. Kto może uczestniczyć:

Zapraszamy do udziału w programie wszystkich pracowników na pełny etat, z umową o pracę, oraz osoby na zlecenie. Dodatkowo, otwieramy możliwość dla tych spoza naszej organizacji, aby również mogli skorzystać z atrakcyjnych bonusów.

§ 3. Warunki uczestnictwa:

Aby otrzymać bonus, pracownik musi skutecznie polecić firmę lub nasze usługi potencjalnemu klientowi, który w rezultacie zaakceptuje naszą ofertę i dokona płatności zaliczki lub pełnej kwoty za usługę.

§ 4. Kwalifikujące się polecenia:

 • Polecenie musi zostać zarejestrowane w systemie firmowym lub przekazane do działu obsługi klienta.
 • Polecenie powinno skutkować podejmowaniem konkretnej decyzji przez firmę, na przykład podpisaniem umowy lub dokonaniem zakupu usługi.

§ 5. Wysokość bonusu:

Wysokość bonusu za każde kwalifikujące się polecenie jest ustalana przez zarząd firmy i może ulec zmianie w zależności od potrzeb oraz wyników programu.

Obecnie obowiązujące stawki to:

 • 100 zł za każdą osobę do 5 pierwszych osób w okresie rozliczeniowym (danym miesiącu);
 • 150 zł za każdą osobę od 6 do 10 osób w okresie rozliczeniowym (danym miesiącu)
 • 200 zł za każdą osobę, jeśli liczba osób przekroczy 10 w danym miesiącu.

§ 6. Wypłata bonusów:

 • Pracownik otrzyma bonusy po zakończeniu transakcji lub podpisaniu umowy przez klienta, który został polecony.
 • Terminy wypłaty bonusów mogą być ustalane raz na miesiąc lub zgodnie z innymi wybranymi przez zarząd okresami, mając na celu uczciwe i regularne wynagradzanie sukcesów pracowników.

§ 7. Inne zasady:

 • Zarząd firmy ma prawo do dowolnej zmiany lub anulowania programu bonusów za polecenie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.
 • W przypadku wykrycia nadużyć lub nieuczciwego postępowania w ramach programu, firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania bonusu lub podjęcia innych działań dyscyplinarnych.

§ 8. Akceptacja regulaminu:

 1. Udział w programie bonusów za polecenie klienta stanowi jednoznaczną zgodę pracownika na wszystkie punkty zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2024 r.

How does this program work?

Refer a client who will use the „Private lawyer” service and grab a reward!

For every person from your referral who signs an agreement with Main Partners for the „Private lawyer” service, you will receive a progressive bonus.

 • 1 to 5 referrals -> 100 PLN/person
 • 6-10 referrals -> 150 PLN/person
 • Above 10 referrals -> 200 PLN/person

REMEMBER THAT TO RECEIVE THE BONUS, THE AGREEMENT MUST BE CONCLUDED*

For example:

 • Bring in 5 people -> receive 500 PLN
 • Bring in 8 people -> receive an ASTONISHING 1200 PLN
 • Bring in 20 people -> receive an INCREDIBLE 4000 PLN

*The „Private lawyer” service – an individual support service in the process of obtaining a temporary residence and work permit.
*The settlement period is equivalent to the calendar month.
*By participating in the client referral bonus program, you express full agreement with the terms of the regulations.

Terms and Conditions of the Bonus Program by MAIN PARTNERS

§1. Program Objective:

To create a strong network of brand ambassadors through a client referral bonus system, motivating employees to actively promote and build loyalty among potential clients of the TRC department.

§2. Eligibility:

We invite all full-time employees with an employment contract and individuals on a commission basis to participate in the program. Additionally, we open the opportunity for those outside our organization to also benefit from attractive bonuses.

§3. Participation Conditions:

To receive a bonus, an employee must successfully refer the company or our services to a potential client who, as a result, accepts our offer and makes a payment of a deposit or the full amount for the service.

§4. Qualifying Referrals:

 • The referral must be registered in the company system or communicated to the customer service department.
 • The referral should result in a specific decision by the company, such as signing an agreement or making a purchase of a service.

§5. Bonus Amount:

The bonus amount for each qualifying referral is determined by the company’s management and may change depending on the program’s needs and results. The current rates are:

 • 100 PLN for each person up to the first 5 people in the settlement period (each month);
 • 150 PLN for each person from 6 to 10 people in the settlement period (each month);
 • 200 PLN for each person if the number of people exceeds 10 in a given month.

§6. Bonus Payout:

 • Employees will receive bonuses after the completion of the transaction or the signing of the agreement by the referred client.
 • Bonus payout dates may be set once a month or according to other periods chosen by management, aiming for fair and regular rewarding of employees’ successes.

§7. Other Rules:

 • The company’s management reserves the right to change or cancel the client referral bonus program at any time without prior notice.
 • In case of detecting abuses or dishonest conduct within the program, the company reserves the right to deny the bonus or take other disciplinary actions.

§8. Acceptance of the Terms:

 1. Participation in the client referral bonus program constitutes the employee’s unequivocal agreement to all points contained in these terms and conditions.
 2. The terms and conditions take effect on March 1, 2024.

Bagaimana cara kerja program ini?

Referensikan klien yang akan menggunakan layanan „Pengacara Private” dan dapatkan hadiah!

Untuk setiap orang dari referral Anda yang menandatangani perjanjian dengan Mitra Utama untuk layanan „Pengacara Private”, Anda akan menerima bonus progresif.

 • 1 hingga 5 referensi -> 100 PLN/orang
 • 6-10 referensi -> 150 PLN/orang
 • Di atas 10 referensi -> 200 PLN/orang

INGAT BAHWA UNTUK MENERIMA BONUS, PERJANJIAN HARUS DIBUAT*

Misalnya:

 • Bawa 5 orang -> terima 500 PLN
 • Bawa 8 orang -> terima PLN 1200 YANG MENAKJUBKAN
 • Bawa 20 orang -> terima PLN 4000 LUAR BIASA

*Layanan „Pengacara Private” – layanan dukungan individu dalam proses mendapatkan izin tinggal sementara dan izin kerja.
*Periode penyelesaian setara dengan bulan kalender.
*Dengan berpartisipasi dalam program bonus rujukan klien, Anda menyatakan persetujuan penuh dengan ketentuan peraturan.

Syarat dan Ketentuan Program Bonus oleh MITRA UTAMA

§1. Tujuan Program:

Untuk menciptakan jaringan duta merek yang kuat melalui sistem bonus rujukan klien, memotivasi karyawan untuk aktif berpromosi dan membangun loyalitas di antara klien potensial di departemen TRC.

§2. Kelayakan:

Kami mengundang semua karyawan tetap dengan kontrak kerja dan individu berdasarkan komisi untuk berpartisipasi dalam program ini. Selain itu, kami membuka kesempatan bagi pihak-pihak di luar organisasi kami untuk juga mendapatkan keuntungan dari bonus-bonus menarik.

§3. Ketentuan Partisipasi:

Untuk menerima bonus, seorang karyawan harus berhasil merujuk perusahaan atau layanan kami ke klien potensial yang, sebagai hasilnya, menerima tawaran kami dan melakukan pembayaran deposit atau jumlah penuh untuk layanan tersebut.

§4. Referensi yang Memenuhi Syarat:

 • Rujukan harus terdaftar di sistem perusahaan atau dikomunikasikan ke departemen layanan pelanggan.
 • Rujukan tersebut harus menghasilkan keputusan spesifik oleh perusahaan, seperti penandatanganan perjanjian atau melakukan pembelian layanan.

§5. Jumlah Bonus:

Jumlah bonus untuk setiap referral yang memenuhi syarat ditentukan oleh manajemen perusahaan dan dapat berubah tergantung pada kebutuhan dan hasil program. Tarif saat ini adalah:

 • PLN 100 untuk setiap orang hingga 5 orang pertama dalam periode penyelesaian (setiap bulan);
 • PLN 150 untuk setiap orang dari 6 hingga 10 orang dalam periode penyelesaian (setiap bulan);
 • PLN 200 untuk setiap orang jika jumlah orang melebihi 10 orang pada bulan tertentu.

§6. Pembayaran Bonus:

 • Karyawan akan menerima bonus setelah selesainya transaksi atau penandatanganan perjanjian oleh klien yang dirujuk.
 • Tanggal pembayaran bonus dapat ditetapkan sebulan sekali atau berdasarkan periode lain yang dipilih oleh manajemen, dengan tujuan untuk memberikan penghargaan yang adil dan teratur atas keberhasilan karyawan.

§7. Aturan Lainnya:

 • Manajemen perusahaan berhak mengubah atau membatalkan program bonus referral klien kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.
 • Jika ditemukan pelanggaran atau perilaku tidak jujur dalam program, perusahaan berhak menolak bonus atau mengambil tindakan disipliner lainnya.

§8. Penerimaan Ketentuan:

 1. Partisipasi dalam program bonus rujukan klien merupakan persetujuan tegas karyawan terhadap semua poin yang terkandung dalam syarat dan ketentuan ini.
 2. Syarat dan ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2024.

როგორ მუშაობს ეს პროგრამა?

მიმართეთ კლიენტს, რომელიც ისარგებლებს „პირადი ადვოკატის” სერვისით და მიიღეთ ჯილდო!

თქვენი მხრიდან წარმოდგენილი რეფერალი, თითოეული ადამიანი, რომელიც ხელს აწერს ხელშეკრულებას მთავარ პარტნიორებთან „პირადი ადვოკატის” სერვისზე, თქვენ მიიღებთ პროგრესულ ბონუსს.

 • 1-დან 5 რეფერალი -> 100 PLN/ადამიანი
 • 6-10 რეფერალი -> 150 PLN/ადამიანი
 • 10 რეფერალზე მეტი -> 200 PLN/ადამიანი

დაიმახსოვრეთ, რომ ბონუსის მისაღებად ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს*

Მაგალითად:

 • მოიყვანეთ 5 ადამიანი -> მიიღეთ 500 PLN
 • მოიყვანეთ 8 ადამიანი -> მიიღეთ გასაოცარი 1200 PLN
 • მოიყვანეთ 20 ადამიანი -> მიიღეთ წარმოუდგენელი 4000 PLN

* მომსახურება „პირადი ადვოკატი” – ინდივიდუალური მხარდაჭერის სერვისი დროებითი ბინადრობისა და მუშაობის ნებართვის მიღების პროცესში.
* ანგარიშსწორების პერიოდი კალენდარული თვის ოდენობას წარმოადგენს
* კლიენტის რეფერალურ ბონუს პროგრამაში მონაწილეობით გამოხატავთ სრულ თანხმობას რეგლამენტის პირობებთან.

ბონუს პროგრამის წესები და პირობები MAIN PARTNERS -ის მიერ

§1. პროგრამის მიზანი:

ბრენდიების ძლიერი ქსელის შექმნა კლიენტის რეფერალური ბონუს სისტემის მეშვეობით, რაც თანამშრომლებს მოტივაციას უწევს TRC დეპარტამენტის პოტენციურ კლიენტებს შორის აქტიური პოპულარიზაციისა და ლოიალობის ჩამოყალიბებისკენ.

§2. უფლებამოსილება:

პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად ვიწვევთ შრომითი ხელშეკრულების მქონე ყველა სრულ განაკვეთზე დასაქმებულს და ფიზიკურ პირებს საკომისიოს საფუძველზე. გარდა ამისა, ჩვენ ვუხსნით შესაძლებლობას ჩვენი ორგანიზაციის გარეთ მყოფ პირებსაც ისარგებლონ სასურველი ბონუსებით.

§3. მონაწილეობის პირობები:

ბონუსის მისაღებად თანამშრომელმა უნდა მიმართოს კომპანიას ან ჩვენს მომსახურებას პოტენციურ კლიენტს, რომელიც, შედეგად, მიიღებს ჩვენს შეთავაზებას და გადაიხდის დეპოზიტს ან მომსახურების სრულ თანხას.

§4. საკვალიფიკაციო მიმართვები:

 • რეფერალი რეგისტრირებული უნდა იყოს კომპანიის სისტემაში ან დაუკავშირდეს მომხმარებელთა მომსახურების განყოფილებას.
 • რეფერალმა უნდა მიიღოს კომპანიის კონკრეტული გადაწყვეტილება, როგორიცაა ხელშეკრულების გაფორმება ან სერვისის შეძენა.

§5. ბონუსის ოდენობა:

თითოეული საკვალიფიკაციო რეფერალისთვის ბონუსის ოდენობა განისაზღვრება კომპანიის მენეჯმენტის მიერ და შეიძლება შეიცვალოს პროგრამის საჭიროებებისა და შედეგების მიხედვით. ამჟამინდელი ტარიფებია:

 • 100 PLN თითოეულ ადამიანზე პირველ 5 ადამიანამდე ანგარიშსწორების პერიოდში (ყოველ თვეში);
 • 150 PLN თითოეულ ადამიანზე 6-დან 10 ადამიანამდე ანგარიშსწორების პერიოდში (ყოველ თვეში);
 • 200 PLN თითოეულ ადამიანზე, თუ ადამიანთა რაოდენობა აღემატება 10-ს მოცემულ თვეში.

§6. ბონუსის გადახდა:

 • თანამშრომლები მიიღებენ პრემიებს ტრანზაქციის დასრულების ან მითითებული კლიენტის მიერ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ.
 • ბონუსის გადახდის თარიღები შეიძლება განისაზღვროს თვეში ერთხელ ან მენეჯმენტის მიერ არჩეული სხვა პერიოდების მიხედვით, რაც მიზნად ისახავს თანამშრომლების წარმატებების სამართლიან და რეგულარულ დაჯილდოებას.

§7. სხვა წესები:

 • კომპანიის მენეჯმენტი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს ან გააუქმოს კლიენტის რეფერალური ბონუს პროგრამა წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
 • პროგრამის ფარგლებში დარღვევების ან არაკეთილსინდისიერი ქცევის გამოვლენის შემთხვევაში კომპანია იტოვებს უფლებას უარი თქვას ბონუსზე ან განახორციელოს სხვა დისციპლინური ზომები.

§8. პირობების მიღება:

 1. კლიენტის რეფერალური ბონუს პროგრამაში მონაწილეობა წარმოადგენს თანამშრომლის ცალსახად თანხმობას წინამდებარე პირობებში მოცემულ ყველა პუნქტზე.
 2. წესები და პირობები ძალაში შედის 2024 წლის 1 მარტიდან.