Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany podjęciem współpracy zachęcamy do składania aplikacji przesyłając ją na adres: office@mainpartners.eu lub bezpośrednio w siedzibie firmy: ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa.

* Jeżeli w swoich dokumentach aplikacyjnych zamieścił/a Pani/Pan więcej informacji o sobie, niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych o następującej treści:
„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV/liście motywacyjnym w celu udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora (Main Partners Sp. z o.o. w Warszawie) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach, celu i okresie przetwarzania danych, potencjalnych odbiorcach danych. Wiem, że moja zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.”

* Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji, prosimy dodatkowo wpisać:
„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV/liście motywacyjnym na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora ( Main Partners Sp. z o.o. ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.”

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Main Partners Sp. z o.o. ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa, KRS: 0000597242, NIP: 5252643734.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przesłane dane osobowe w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji w celu zawarcia umowy o pracę
 • archiwizowania danych w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Jeżeli wyrażona zostanie zgoda na udział także w przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez 12 miesięcy od daty ich otrzymania lub do chwili odwołania tej zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

 • Na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • Zgoda na przetwarzanie danych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO:
  • przekazanych w CV i/lub w liście motywacyjnym: jeżeli w jest w nich więcej informacji, od tych wymionach powyżej, czyli np. gdy zostanie podany adres e-mail, numer telefonu, fotografia, zainteresowania, i inne;
  • przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji – jeśli zgoda została odrębnie udzielona;
  • jeżeli w przekazanych dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia, stopniu niepełnosprawności i innych), jednakże prosimy o niezamieszczanie tych informacji w swojej aplikacji.
 • Nasz, prawnie uzasadniony interes – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – by dowiedzieć się o Pani/Pana umiejętnościach i kwalifikacjach w zakresie danych zebranych podczas procesu rekrutacji, w tym rozmowy kwalifikacyjnej.

Odbiorcy danych

Przesłane dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom zapewniającym nam obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych) – przy czym podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe pochodzę bezpośrednio z CV i/lub listu motywacyjnego, przekazanych nam podczas procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali przez (należy wybrać właściwe opcje dla administratora):

 • Czas trwania procesu rekrutacyjnego (na który zgodnie z obowiązującą u Administratora procedura składa się z etapów selekcji, pozyskania i adaptacji kandydata), tj. do 6 / 9 / 12 miesięcy od momentu publikacji ogłoszenia o pracy.
 • 1 miesiąc licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym rekrutacja została zakończona;
 • przez okres 1 roku – jeżeli została wyrażona odrębną zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach.

Jakie są Pani / Pana prawa?

 • prawo dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii,
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ulicy Stawki 2,

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i/lub w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; lub przetwarzane w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przed jej wycofaniem. Zgodę można zawsze wycofać wysyłając e-maila na adres: (office@mainpartners.eu) wpisując w tytule: wycofuję zgodę na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji. Ważne, by adres e-mail z którego wysyłane jest żądanie był taki sam, jak adres, z którego zostało wysłanie CV. Możliwe jest również wycofanie zgody bezpośrednio w naszej siedzibie: ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy o pracę.

Transfer danych i profilowanie

Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. poza obszar EOG), ani do organizacji międzynarodowych. Dane przesłane w CV i/lub liście motywacyjnym nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Przesłane informacje traktowane są w sposób poufny i odpowiednio zabezpieczone.